Упис у 1. разред

Електронска пријава за упис у први разред
у школској 2021/2022. години

Поштовани родитељи будућих ђака првака.
Упис у први разред за школску 2021/2022. годину можете обавити
електронским путем. Довољно је да попуните тражене податке и кликнете на „пошаљи“.
Након успешно послате пријаве , педагог или психолог школе ће Вас
контактирати како бисмо се договорили о термину за тестирање.
Ове школске године уписују се деца рођена од 1. марта 2014. године до 28. фебруара 2015. године.

Попуните поља ћириличким писмом и пошаљите

* обавезно попунити

Напомена: неопходно је попунити сва поља, у противном нећете моћи послати ПРИЈАВУ.

Педагог школе Драгослав Мрђен – е-mail: dragoslav.mrdjen@ilijabircanin.edu.rs
Психолог школе Младенка Шиповац – e-mail: mladenka.sipovac@ilijabircanin.edu.rs
Ако имате неких питања можете нас контактирати на телефон: 011/3753 813

null

 

ОСНОВНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  О  УПИСУ  УЧЕНИКА
У   ПРВИ  РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

- корисне информације за родитеље -

Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе?

Према Закону о систему образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Тако се школске 2012/2013. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2006. год. до 28. фебруара 2007. год. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.
Односно, упис детета у школу јесте обавеза сваког родитеља/старатеља, који је дужан да је испуни најкасније до 31. маја календарске године у којој ће, у тренутку почетка школске године, његово дете имати најмање шест и по, а највише седам и по година. За очекивати је да су родитељи упућени у узраст сопственог детета, али, за сваки случај, на обавезу уписа подсетиће их надлежни орган локалне самоуправе: општина води евиденцију о деци са боравиштем на својој територији, и једном годишње обавештава родитеље и школе о деци која су стасала за школовање.
С друге стране, школа обавештава родитеље и општину о деци која су стасала за упис, али нису уписана у школу, и то чини у најкасније 15 дана од истека уписног рока. Кад надлежни орган општине прими то обавештење, подноси прекршајну пријаву против родитеља.

Ранији и каснији упис

Дете се може уписати и већ са шест година старости – ако психолог школе процени да је спремно за похађање наставе – али и касније од прописаног рока, ако постоје оправдани разлози за то (на пример, болест детета). Ако разлози нестану пре него што дете досегне узраст од осам и по година, оно ће бити уписано у први разред; ако нестану након тог времена, дете ће моћи да упише разред који одговара нивоу знања и способности које поседује у том тренутку.

У коју основну школу родитељ уписује своје дете?

Дете уписујете у основну школу којој по месту становања територијално припада, о чему се можете распитати у самим школама. Свака школа има тачно одређено подручје и дужна је да упише свако дете са свог подручја, без обзира на број већ уписаних ђака.
Односно, родитељ може да изабере основну школу у којој ће његово дете похађати наставу. Школа је, с друге стране, обавезна да упише свако дете које има пребивалиште на подручју школе, а друга деца биће примљена ако постоје просторне или кадровске могућности за то. Родитељи треба да поднесу захтев школи за коју су се одлучили најкасније до 1. фебруара календарске године у којој уписују дете. -да постоји потреба за додатном подршком за образовање.

Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој територијално не припада?

Родитељи који желе да упишу дете у школу којој територијално не припадају могу. изабраној школи да поднесу захтев (секретару школе) најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. У захтеву се наводе разлози за овакав избор школе. Ови захтеви се узимају у разматрање након што се упишу деца која територијално припадају школи и када се процени да школа има могућности да прими још ученика.

Шта је неопходно од докумената за упис детета у први разред основне школе?

Приликом уписа детета у 1. разред родитељ је дужан да донесе сва неопходна документа секретару школе. Тада се заказује испитивање детета уписаног у школу  коју врши  педагог школе.
Приликом пријаве у циљу уписа детета у школу, родитељ подноси следећа документа:
извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопију која може бити старија од 6 месеци) потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм у трајању најмање 4 сата у току 9 месеци – коју добија од предшколске установе коју је дете похађало доказ о здравственом прегледу детета Испитивање детета
Након уписа, школски психолог и педагог испитују различите способности детета, како би утврдили да ли је у потпуности спремно за похађање наставе.
Ово испитивање обавља се на матерњем језику детета. Ако је потребно, школа је дужна да обезбеди преводиоца.

Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред ?

Не. У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Одлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то, а то препоручи лекар специјалиста који лечи дете. Односно, након испитивања, стручни тим за инклузивно образовање  школе може да утврди:
– да је дете потпуно спремно за похађање наставе;
– да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана, који би детету олакшао образовање.

Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи ?

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2012/2013. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2005. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог школе. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?

Постоје основни и изборни наствни предмети.

Основни наставни предмети  који се изучавају у првом разреду су:

  • Српски језик
  • Математика
  • Енглески језик
  • Свет око нас
  • Ликовна култура
  • Музичка култура
  • Физичко васпитање

Прва група изборних предмета обухвата следеће настaтавне предмете:

  • Верска настава
  • Грађанско васпитање

Друга група изборних предмета обухвата следеће настaтавне предмете:

  • Народна традиција
  • Чувари природе
  • Од играчке до рачунара

У погледу изборних предмета, на почетку школске године родитељ детета се опредељује за два, један из прве групе обавезних изборних и један из друге групе изборних предмета.

Колики је недељни фонд часова у првом разреду?

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају основни предмети српски језик и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са  по 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета.