„Школа без насиља‟

null

Уницефов пројекат „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА‟

Важне карике овог пројекта су:

Главни циљ „Школе без насиља“ јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. У оквиру овог програма насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме. Програм је пре свега намењен деци, наставницима и запосленима у школама, али и родитељима и читавој локалној заједници.

Програм се тренутно спроводи у 196 школа широм Србије. Њиме је обухваћено преко 135.600 ученика и преко 12.500 одраслих из 64 места у Србији. Конкурс за школе које желе да приступе програму стално је отворен, а укључивање нових школа одвија се сваког полугодишта у зависности од финансијских могућности. Школе се бирају на основу пријава, географске дистрибуције, расположивих средстава те капацитета школе и локалне заједнице. Реализација програма „Школа без насиља“ започела је школске 2005/06. године. Овај програм спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, а од 2008/09. године у програму учествују Министарство унутрашњих послова и Министарство омладине и спорта.

ИСТРАЖИВАЊЕ – Насиље међу децом

У свим до сада укљученим школама спроведено је истраживање о врстама и интензитету насиља. Истраживање спроведено у првих 50 школа (на узорку од 26.947 ученика и 3397 одраслих) показује да је 65% ученика бар једном, а 24% више пута било изложено неком облику насилног понашања у периоду од три месеца. Најзаступљенији облици насилног понашања јесу вербално насиље, ширење лажи и сплеткарење те претње и застрашивања.

Четири компоненте програма

Свака школа формира тим који је задужен за подршку програму и праћење његове реализације у школи. То је уједно и тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, чије формирање прописује Посебни протокол за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања који је донело Министарство просвете, а који се односи на све образовно васпитне установе.

Програм има четири садржинске компоненте:

 1. Истраживачка компонента – истраживање искустава и ставова свих у школи о насиљу, обрада резултата и њихова презентација наставницима, деци, родитељима и локалној заједници;
 2. Едукативна компонента – обука наставника и школског особља о насиљу, о вештинама комуникације, о отвореном дијалогу између деце и одраслих, о превентивној улози школских правила, о реституцији тј. надокнади штете, о позитивној дисциплини, о конструктивној интервенцији, о формирању унутрашње и спољашње заштитне мреже у школи;
 3. Вршњачка компонента – рад деце са вршњацима на препознавању и откривању насиља, на вршњачкој заштити, на изградњи узајамног поверења и смањењу  насилног понашања међу вршњацима;
 4. Компонента породица / медији / локална заједница – промоција узајамне сарадње и мобилисање јавности за стварање савезништва и активно деловање на смањењу насиља у заједници.

Седам корака ка школи без насиља

Примена овог програма и његова трајна уградња у школски програм рада (школски курикулум) трају бар једну школску годину. У овом процесу школа пролази седам корака:

 • подизање свести о проблему – прихватање чињенице да се у  школи догађа насиље;
 • формирање унутрашње заштитне мреже – доношење процедура и механизама који ће обезбедити да она трајно функционише;
 • успешно функционисање унутрашње заштитне мреже – дефинисане процедуре за бележење насиља и предузимање мера заштите;
 • формирање спољашње заштитне мреже – укључивање дома здравља, центра за социјални рад, полицијске управе и општине у рад програма;
 • обраћање за помоћ деце/породица изложених насиљу – успостављање поверења  у унутрашњи и спољашњи тим помагача (заштитне мреже);
 • функционисање система интервенција – дефинисане процедуре за правовремен и конструктиван одговор на насиље, а интервентни и превентивни програми примењују се у школској пракси;
 • самопроцена школе – да ли је школа постала безбедно окружење за децу/ученике, да ли родитељи и наставници сматрају да школа може самостално да настави са програмом и да је постала сигурније место за развој.

Укључите се и ви

Програм „Школа без насиља“ финансира се искључиво средствима прикупљеним у локалној заједници те донацијама грађана и привредника преко „усвајања школа“. Обезбеђивање финансијских средстава и реализација основног дела програма спадају у надлежност УНИЦЕФ-а. Национални амбасадори УНИЦЕФ-а Александар Саша Ђорђевић и Ана Ивановић те бројни привредници и грађани омогућили су својим донацијама да се програм успешно спроводи у школама. Да би се свеобухватније промовисале позитивне вредности, смањивало насиље и обезбеђивала средстава за интензивније спровођење програма, треба наставити сарадњу са грађанима, локалним заједницама, пословним сектором и државним институцијама.

ЈП Електропривреда Србије, Banca Intesa, НИС Петрол, ПТТ Србија, Al grosso са производима Pez и Chupa Chups, Телеком Србије, Иванчић и синови, Минелпо, Форнети, McDonalds, Фриком, Комерцијална банка, HVB Leasing, Имлек, Uniqa, Delta Generali, MK Комерц, Turket fond, Енергопројект-Хидроинжењеринг, Susila Dharma, Металац иѕ Горнјег Милановца, Raiffeisen Bank, Societe Generale Bank, Jaffa, Општина Смедерево, Hypo Alpe Adria Leasing и ФЕФА (Факултет за економију, финансије и администрацију), Градска Управа града Беогада – Секретаријат за образовање, ЈКП Инфостан су помогле тако што су „усвојиле‟ по једну или више школа. Ово практично значи да су обезбедиле средства за реализацију програма „Школа без насиља“ у школи по њиховом избору која се пријавила за учешће у програму. За комплетну реализацију програма у једној школи потребно је око 297 000 динара. Тај новац чини да програм постане саставни део свих школских активности.

И поред свих до сада прикупљених средстава, потребно је још много више да би се у програм укључило још више школа а и како би програм постао саставни део нашег образовног система.