Ученички парламент

У школској 2022/23. години Ученички парламент сачињавају:

 • 7/1 – Ема Клопић и Вук Павковић
 • 7/2 – Виктор Мандић и Михајло Перишић
 • 7/3 – Ката Милосављевић и Марина Петковић
 • 7/4 – Марта Велојић и Димитрије Манчић
 • 7/5 – Јана Замечник и Иван Штулић
 • 7/6 – Сара Пантелић и Матија Перенић
 • 8/1 – Гордана Ћалић и Мила Ковачевић
 • 8/2 – Анастасија Деспот и Ана Новаковић
 • 8/3 – Софија Вукотић и Матеја Рашета
 • 8/4 – Никола Лалић и Душан Чанковић
 • 8/5 – Јелена Ђукановић и Марија Степановић
 • 8/6 – Ана Илић и Уна Мудринић

Координатори за рад са Ученичким парламентом – професори: Јасмина Крњајић педагог, Ана Матинковић проф. српског језика, Биљана Васић проф. енглеског језика, Јелена Марић проф. биологије, Мила Кљајић проф. српског језика.

Улога Ученичког парламента:
Члан 72 Статута ОШ „Илија Бирчанин“ прописује улогу Ученичког парламента …

 • давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору: о правилима пашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима свих манифестација ученика у школи и ван ње …
 • разматрање односа ученик-ученик, ученик-наставник, сарадње ученика и наставног особља и стручних сарадника као и атмосфере у школи
 • обавештава ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента
 • активно учешће у процесу планирања развоја школе и самовредновања у школи
 • предлагање и избор ученика у стручни актив за школско развојно планирање

Парламент чине по два ученика седмог и осмог разреда у школи, бира их одељенска заједница. Чланови Парламента бирају председника, подпредседника, записничара. Два представника Парламента учествују у раду Школског одбора односно кад Одбор ради у проширеном саставу у складу са Чланом 57 Закона. Програм рада Парламента је саставни део Годишњег плана рада за школску 2022/2023. годину.

Педагог школе
Јасмина Крњајић