У школској 2013/14 Ученички парламент сачињавају:

 • 7/1 Петровић Александра и Арсовски Милица
 • 7/2 Ирина Гаврић и Васић Ненад
 • 7/3 Лукић Ања и Јеремић Алекса
 • 7/4 Андреа  Јокић и Лука Крсмановић
 • 7/5 Ана Полимац и Никола Жорић
 • 7/6 Јована Гаврић и Јовић Никола
 • 8/1 Степановић Марија и Лалић Анђела
 • 8/2 Гавриловић Давид и Цветковић Анђела
 • 8/3 Драгаш Раде и
 • 8/4 Живковић Јованка и Тасић Игор
 • 8/5 Бајић Анастасија и Нуридини Харис
 • 8/6 Матеја Милошевић и Анастасија Николић

Руководство Ученичког парламента:

 • Председник: Тасић Игор 8/4

Координатори за рад са Ученичким парламентом – професори: Бачиловић Соња проф. енглеског језика, Ивановић Милош проф. физичког васпитања, Петровић Мирослав проф. историје.

Улога Ученичког парламента:
Члан 72 Статута ОШ „Илија Бирчанин‟ прописује улогу Ученичког парламента …

 • давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору: о правилима пашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима свих манифестација ученика у школи и ван ње …
 • разматрање односа ученик-ученик, ученик-наставник, сарадње ученика и наставног особља и стручних сарадника као и атмосфере у школи
 • обавештава ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента
 • активно учешће у процесу планирања развоја школе и самовредновања у школи
 • предлагање и избор ученика у стручни актив за школско развојно планирање

Парламент чине по два ученика седмог и осмог разреда у школи, бира их одељенска заједница. Чланови Парламента бирају председника, подпредседника, записничара. Два представника Парламента учествују у раду Школског одбора односно кад Одбор ради у проширеном саставу у складу са Чланом 57 Закона. Програм рада Парламента је саставни део Годишњег плана рада за школску 2016-17. годину.

Педагог школе
Мрђан Драгослав