Школски одбор

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника:

 1. Ђорђе Дукић
 2. Љиљана Поповић
 3. Ивана Бимбашић
 4. Предраг Грујић
 5. Горан Мутић
 6. Слађана Крстић
 7. Татјана Симоновић
 8. Владимир Делибашић
 9. Славица Бојовић

Чланове школског одбора установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора.

Школски одбор установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће на заједничкој седници, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.

Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача.

Мандат школског одбора траје четири године.

Поступак за именовање чланова Школског одбора покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.

Изборни период новоименованог појединог члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.

Школски одбор установе:

 1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 6. расписује конкурс и бира директора;
 7. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 8. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 9. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 10. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

Седницама школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности Школски одбор одговара органу који га именује и оснивачу.