Савет родитеља

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Улога савета родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
  предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 3. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 4. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 5. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 6. предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 7. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 8. учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;
 9. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 10. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Чланови савета за школску 2021/2022. годину су:

Сандра Миљушевић, Кузељевић Јелена, Јелена Вељовић, Маја Тмушић, Аница Здравковић, Милица Басарић, Жељана Сегадински Нинић, Ирена Здравковић-Ђурић, Мутић Горан, Марјан Мандић, Гордана Бабић, Снежана Ђурић, Данијела Кондић, Сузана Ђорђевић, Тања Станојевић, Предраг Грујић, Илић Владимир, Ана Перишић, Милан Андрејевић, Слободан Митровић, Ивана Пекеч, Милица Дробњак, Сандра Миљушевић, Кузељевић Јелена, Јелена Вељовић, Маја Тмушић, Аница Здравковић, Милица Басарић, Жељана Сегадински Нинић, Ирена Здравковић-Ђурић, Мутић Горан, Марјан Мандић, Гордана Бабић, Снежана Ђурић, Данијела Кондић, Сузана Ђорђевић, Тања Станојевић, Предраг Грујић, Илић Владимир, Ана Перишић, Милан Андрејевић, Слободан Митровић, Ивана Пекеч, Милица Дробњак.