У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Улога савета родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
  предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 3. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 4. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 5. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 6. предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 7. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 8. учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;
 9. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 10. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Чланови савета за школску 2016/2017. годину су:

Кљајић Наташа , Сузана Мандић, Корлат Милена, Нинковић Јасмина, Лазовић Бојана, Станковић Гордана, Здравковић Тијана, Вујасиновић Мирјана, Цвијовић Снежана, Марковић Дајана, Тодоровић Бранка, Ђорђевић Слађана, Новићевић Млош, Денић Зоран, Милосавић Игор, Вујасиновић Бранко, Радаковић Јована, Глувић Јелена, Трајковић Ивана, Требавац Данијела, Петровић Слободан, Гошљевић Миливој, Цветковић Весна, Перовић Катарина, Гаврић Нада, Павловић Јовица, Весковић Младен, Демир Зорана, Митровић Александра, Орлић Милош, Додеровић Наташа, Ступар Душица, Иванишевић Драгиша, Пешић Александар, Ђуричић Младен, Дујовић Владислав, Гулић Кристина, Мирковић Невена, Ђурђевић Драган, Марковић Сандра, Божовић Драгана, Ћулибрк Милева, Рили Мирјана, Степановић Драгана (председник), Ђукић Јасмина, Вукајловић Сања, Лемић Марија, Димитријевић Весна, Вличковић Сузана