Завршни испит

На овој страници може преузети прошлогодишње завршне испите из математике и српског језика као и њихова решења

Збирке задатака:

Зашто су завршни испити важни?

Уз самовредновање и екстерно вредновање образовних установа, важан део система осигурања квалитета образовања чине завршни и матурски испити у оквиру основног и средњег образовања.

Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено је неколико врста завршних испита који се полажу на крају различитих циклуса/нивоа у систему образовања, а у зависности од типа школе: завршни испит у основном образовању, општа матура након завршене гимназије, стручна и уметничка матура након завршеног четвртог разреда средњег стручног, односно уметничког образовања и завршни испит након завршеног трогодишњег средњег стручног образовања.

Завршне и матурске испите полагаће сви ученици који са успехом заврше осми разред основне, односно трећи или четврти разред средње школе. Овим испитима се проверавају и вреднују знања, вештине и компетенције које су ученици стекли током школовања и утврђује да ли су спремни за следећи ниво образовања или запошљавање у струци за коју су се школовали. Завршни испити ће бити стандардизовани и спроведени под једнаким условима за све ученике и омогућиће упис у средње школе и на факултете без полагања пријемних испита.

Увођење завршних испита обезбедиће упоредивост школских постигнућа. Резултати завршних испита користиће се за побољшање квалитета наставе на нивоу појединачних школа, општина, градова и земље у целини.

Новине које доноси завршни испит

 • Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи
 • У свом коначном облику, завршни испит ће се школске 2013/14. године састојати од три теста: српског/матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке (природне и друштвене)
 • Завршни испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде на националном нивоу
 • Завршни испит у свом коначном моделу састоји се само од непознатих задатака
 • Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју
 • Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општина, округа, школских управа и на националном нивоу.
 • Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита

О завршном испиту у основном образовању

Завршни испит у основном образовању ће се постепено мењати по обиму и структури до 2014. године, када ће бити реализован у пуном обиму. Промене се односе на повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима: од полагања познатих задатака из српског, односно матерњег језика и математике до завршног испита 2013/2014. године, на којем ће сви задаци бити непознати и који ће се састојати из три теста – српског односно матерњег језика, математике и теста из науке који ће укључити  историју, географију, биологију, физику и хемију.

Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања, чиме се смањује непознатост и трауматичност испита. Резултати завршног испита биће детаљно анализирани у циљу његовог вредновања и побољшања.

Завршни испит у основном васпитању и образовању је први завршни испит са којим се ученици срећу током свог школовања. Он се полаже на крају осмог разреда и има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, вештина и компетенција током основног образовања. Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

Завршни испит такође служи као средство за селекцију кандидата при упису у средње школе. Од укупно 100 поена, завршни испит ће носити 40, а успех ђака током основне школе 60 поена.

Испит се спроводи током два дана (један дан –  један предмет). Полагање сваког теста траје 120 минута.

Прилагођеност завршних испита ученицима са сметњама у развоју

Завршни испит биће прилагођен ученицима са сметњама у развоју. Прилагођавање се врши зависно од врсте и степена сметње, а према индивидуалном образовном плану. Могуће су различите врсте
прилагођавања завршног испита за ове ученике: прилагођен испитни материјал (Брајево писмо, графичко преобликовање, језичко преобликовање, прилагођавање задатака, прилагођена опрема, просторно прилагођавање…)

РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

(Процес развоја завршног испита – од прелазног ка коначном моделу)

1. Модел испита за школску 2010/2011. годину

Прва генерација ученика који су учили по новим наставним програмима је у јуну 2011. године полагала завршни испит који је имао следеће карактеристике:

 • Испит се састојао од два предмета: српског односно матерњег језика и математике
 • Тестови су се састојали из 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збиркама задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака објављених у збиркама и 25% непознатих задатака, који нису објављени у збиркама задатака али су засновани на образовним стандардима за крај основног образовања.

Збирке задатака припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

2. Модел испита за школску 2011/2012. годину

Друга генерација ученика која полаже завршни испит такође полаже испит из два предмета: српског односно матерњег језика и математике, са следећим модификацијама:

 • Тестови ће садржати 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збиркама задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су објављени у збиркама задатака и 50% задатака чији садржаји и решења нису садржани у збирци.

3. Модел испита за школску 2012/2013. годину

Трећа генерација која ће полагати завршни испит такође ће полагати два теста, из српског односно матерњег језика и математике, са следећим модификацијама:

 • Тестови који ће се полагати на завршном испиту састојаће се од 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су објављени у збиркама задатака и 75% потпуно непознатих задатака. Познатих задатака неће бити.

4. Модел испита за школску 2013/2014. годину (коначни модел)

Коначни модел завршног испита примењиваће се од школске 2013/2014. године. Њега ће први полагати садашњи ученици шестог разреда (у школској 2011/2012. години).

Завршни испит ће имати следећу структуру и садржај:

 • Испит ће се састојати из три теста – из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке који ће укључивати историју, географију, билогију, физику и хемију. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
 • Тестови за завршни испит састојаће се само од непознатих задатака.
 • Списак образовних стандарда односно знања и компетенција који ће се испитивати потпуно непознатим задацима биће објављен до почетка школске 2012/2013. године, дакле када ова генерација започне седми разред.

 Текст је преузет са странице http://www.okni.edu.rs/