УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ ( ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ )

    Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда. Завршни испит се полаже три дана и то:

1. понедељак, 17.6.2019. године – српски језик,

2. уторак, 18.6.2019. године – математикa,

3. среда, 19.6.2019. године – комбиновани тест.

    Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

    Ученици треба да дођу у школу у 8.15 часова сва три дана полагања испита;

    На испит из српског језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу: ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

    На испит из математике ученици треба да понесу: ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

    На испиту није дозвољено коришћење: мобилних телефона, калкулатора, бележака, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

    На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.

    Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

    Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

    Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

    Родитељима односно старатељима забрањено је да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.

    У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно други законски заступник у обавези је да то пријави одељењском старешини до 8.00 часова на дан полагања.

    Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи, односно други законски заступници, пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању.

    После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

   Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

1. Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

2. Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

3. У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступникци ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

    На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупном броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из:

– српског језика највише 13 бодова,

– из математике највише 13 бодова и

– на комбинованом тесту највише 14 бодова.

    На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

    Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.

    Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис  =  (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI  – општи успех на крају VI разреда

VII –  општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ   – резултат на тесту из српског / матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

КТ  – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

Увид у тестове и приговори на резултате

    Ученик, уз обавезно присуство родитеља, односно другог законског заступник, има право на увид у тест.

    Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 16.00 часова на дан објављивања привремених резултата. С обзиром на то, да се комисија за приговоре не налази у нашој школи, већ на другом месту, увид у тест се омогућава у нашој школи од 8.00 – 13.00 часова.   

    Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ, односно други законски заступник ученика, има право да уложи приговор. Родитељ, односно други законски заступник ученика улаже писмени приговор школској комисији после увида у тест на дан објављивања привремених резултата у складу са Упутством. Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник, има право да поднесе приговор окружној комисији у дану који је одређен за подношење приговора окружној комисији, на основу Календара. Окружна Комисија даје писани одговор родитељу, односно другом законском заступнику.