Кућни ред ОШ „ Илија Бирчанин „

Кућни ред ОШ  „ Илија Бирчанин “

 1. У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља ученика.
 2. Ученици су обавезни да не касне на наставу и друге облике васпитно-образовног рада. У школу долазе 15 минута пре почетка наставе, а најкасније 5 минута пре почетка часа.
 3. Звоно за улазак у школу ученици чекају у школском дворишту, изузев када су лоши временски услови, па по одобрењу дежурног наставника, улазак у учионице чекају у холу школе.
 4. Ученик који закасни на час не сме се задржавати у холу школе, ходницима и другим просторијама, него одлази у учионицу да присуствује часу и при том се труди да што мање омета ток часа.
 5. Родитељ је у обавези, да најкасније у року од два дана, обавести одељењског старешину о изостанку ученика и да оправда изостанак са часова. Боловање дуже од два дана правда се искључиво лекарским оправдањем.
 6. Ученици чувају имовину школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта. За све настале штете одговоран је ученик, а штету надокнађује родитељ.
 7. Забрањено је уноношење у школу: мобилних телефона, оштрих предмета, оружја, или било каквог средства којим се друга особа може повредити, као и алкохола и опојних средстава.
 8. За решавање проблема у односима са другим ученицима, запосленима или родитељима других ученика, ученик се обраћа: одељењском старешини, дежурном наставнику или неком од чланова Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.
 9. Изазивање или учествовање у тучи строго су забрањени.
 10. У школи је забрањен било какав облик насиља (физичко, психичко и социјално насиље). Забрањено је на било који начин угрожавати и омаловажавати достојанство личности ученика или запосленог, као и родитеља ученика.
 11. За време одмора дежурни су: задужени наставници и школски полицајац. Спремачице дежурају испред просторија у којима одржавају хигијену. Уколико увиде да је негде дошло до нарушавања реда или безбедности у школи, истог момента обавештавају дежурног наставника, директора, секретара или административног радника.
 12. Ученици, запослени, родитељи ученика и друге странке у школи су у обавези да се одевају и да изгледају пристојно примерено школским условима. Забрањено је у школу долазити у шорцевима, трик-мајицама, топ мајицама, мајицама на бретеле и голих стомака, у преуској, прекраткој и претесној одећи, са великим деколтеом и обувени у папучама. Такође је у школи неприхватљиво истицање стила одевања, или ознака појединаца или групе појединаца који нису примерени образовној институцији.
 13. Пристојним одевањем, уредношћу и адекватном личном хигијеном запослени и ученици доприносе стварању одговарајућег угледа школе.
 14. Родитељи и остала лица, обавезни су, да се приликом уласка у школу, јаве дежурном наставнику или дежурним ученицима који се налазе на улазу за предметну наставу.
 15. Родитељ је у обавези да редовно долази на родитељске састанке, идивидуалне разговоре одељењског старешине и других предметних наставника ( и то по датом распореду) у циљу интересовања за учење и владање свог детета.
 16. Строго је забрањено ометање наставног процеса, стварање буке и нереда у школском простору за време часова или одмора.
 17. Приликом напуштања учионице, ученици и наставници су дужни да учионицу оставе уредну, а наставници да је закључају.
 18. За време трајања наставе и ваннаставних активности, као и за време одмора, ученици бораве у школском простору и дворишту школе. Самовољно напуштање објекта и дворишта није дозвољено.
 19. Запослени, родитељи и друге странке дужни су да се придржавају забране пушења у школској згради и њеној непосредној близини (двориште, улаз школе…).
 20. Одељењски старешина је дужан да са правилима понашања и кућним редом школе на почетку сваке школске године упозна ученике и родитеље и да се стара о њиховом поштовању.
 21. Непридржавање кућног реда подлеже дисциплинској одговорности.

У Београду,1.9.2016.                                                                               Директор, Боги Гогић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *